Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego Opłaty - Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego

Opłaty

Stawki opłat...

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Związku Gmin, wynoszą:

w okresie 01.01.2023 – 28.02.2023 r.,

dla obszaru gmin: Miejskiej Dzierżoniów, Bielawa, Dzierżoniów, Pieszyce, Piława Górna i Niemcza:

  • 36  zł miesięcznie/os., stawka podstawowa,
  • 72   zł/miesięcznie/os. stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

w okresie 01.03.2023 – 31.12.2023 r.,

dla obszaru gmin: Miejskiej Dzierżoniów, Dzierżoniów, Pieszyce, Piława Górna i Niemcza:

  • 41  zł miesięcznie/os., stawka podstawowa,
  • 82   zł/miesięcznie/os. stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

dla obszaru gminy Bielawa:

  • 39  zł miesięcznie/os., stawka podstawowa,
  • 78   zł/miesięcznie/os. stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7”, stosuje się zwolnienie w opłacie za gospodarowanie odpadami w wysokości 1,00 zł /miesięcznie/mieszkańca. W celu uzyskania zwolnienia właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację.

Opłaty za odbiór odpadów należy wnosić na indywidualny numer konta bankowego (niezmienny dla danego właściciela i nieruchomości), który jest podany w informacji o opłacie.

Opłaty wnosimy za okres dwóch miesięcy, do 20 dnia drugiego miesiąca (20 lutego, 20 kwietnia, 20 czerwca, 20 sierpnia, 20 października, 20 grudnia).

W przypadku zgubienia informacji o opłacie za odpady, prosimy o kontakt z biurem Związku Gmin:

  • telefonicznie pod nr 74 8315002,
  • e-mail: biuro@zgpd7.pl
  • lub osobiście ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, budynek Starostwa Powiatowego, II piętro, pok. 204.

W ramach wnoszonej opłaty: mieszkańcy są wyposażani w pojemniki do odbioru odpadów, które utrzymywane są w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, zapewniony jest odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych oraz odpadów problemowych w ramach punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Od lipca 2013 r odbiór i prawidłowe unieszkodliwianie odpadów komunalnych jest obowiązkiem lokalnych samorządów. Dzierżoniów, Gmina Dzierżoniów i Niemcza, od 1 stycznia 2020 r. Bielawa i Pieszyce, a od 1 stycznia 2021 r. także Piława Górna realizują to zadanie wspólnie w ramach Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego. Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych. Przedsiębiorcy, tak jak do tej pory, muszą posiadać indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu danej gminy.