Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego Deklaracja dostępności - Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego

Deklaracja dostępności

 

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności: Pan Tomasz Więckowski

Zadania koordynatora:

 1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług;
 2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 3. Monitorowanie działalności w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:

 • Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7
 • ul. Świdnicka 38
 • 58-200 Dzierżoniów
 • tel. 693-337-954
 • e-mail:  iod2@synergiaconsulting.pl

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7” w Dzierżoniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego http://www.zgpd7.pl/.

Dane teleadresowe jednostki

Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7”
ul. Świdnicka 38
58 – 200 Dzierżoniów
II piętro, pokój 203, 204

NIP: 882-19-22-957
REGON: 891449715

tel. 74 831 50 02
fax 74 831 50 30
e-mail: biuro@zgpd7.pl

Godziny pracy: poniedziałek – piątek, od 07:30 do 15:30

Status pod względem zgodności

Data publikacji strony internetowej: 10.07.2003
Data ostatniej dużej aktualizacji: 23.09.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Wyłączenia

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika jednostki: Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7” w Dzierżoniowie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Paweł Puszka
Telefon: 74 831 50 02
e-mail: biuro@zgpd7.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie (na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.). Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Skargę można złożyć z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl/pl.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7” jest zlokalizowana przy ul. Świdnickiej 38 w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. W budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zamontowano elektrycznie przesuwane drzwi w celu ułatwienia dostępu do budynku, szczególnie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy. Istnieje możliwość zejścia urzędnika z wyższej kondygnacji budynku w celu przyjęcia interesanta na parterze budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Schody w budynku są oznakowane ostrzegawczym, kontrastowym kolorem dla osób z uszkodzonym wzrokiem. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na parkingu przed budynkiem znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.