Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego Zmiana stawek opłat od 2023 r. - Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego

Zmiana stawek opłat od 2023 r.

W związku ze znaczącym wzrostem kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin, zaszła konieczność zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

Wpłaty dokonywane przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny pokrywać koszty funkcjonowania systemu w tym: wyposażenie nieruchomości w pojemniki, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów oraz funkcjonowanie PSZOK.

Od 1 stycznia 2023 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gmin członkowskich Związku wyniesie 36 zł miesięcznie/os. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zapłaci dwukrotną wysokość stawki, tj. 72 zł miesięcznie.
Nowe stawki opłat zostały przyjęte uchwałą Nr XVIII/17/22 Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7” z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2022 r. poz. 6301).

Przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2023 r., zostały unieważnione, ze względu na ceny ofert, które przekładały się na wzrost opłaty dla mieszkańca, do średniego poziomu dla gmin członkowskich ok. 43,00 zł na miesiąc. Zaistniała więc potrzeba zawarcia umów w trybie z wolnej ręki z firmami obecnie świadczącymi usługę odbioru odpadów, na okres I-II.2023 r., do czasu rozstrzygnięcia kolejnych przetargów. Od ich wyniku będzie zależała wysokość stawek opłat w dalszym okresie 2023 r.

Obecne stawki opłat za odbiór odpadów na terenie Związku, wynikają z obowiązujących w latach 2019 – 2022 r. umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów które, z wyłączeniem umowy dla gminy Piława Górna, są wieloletnimi umowami ryczałtowymi. Od 2023 r. koszt systemu gospodarowania odpadami będzie wynikał z masy odebranych odpadów i jednostkowych stawek opłat za ich odbiór.

Wzrost kosztów paliwa, energii elektrycznej, płacy minimalnej oraz znaczący wzrost kosztów zagospodarowania odpadów przekłada się na wzrost kosztów usług transportu, odbioru
i zagospodarowania odpadów. Obserwowane powszechnie podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami wynikają nie tylko ze wzrostu kosztów za ich odbiór, a także z braku rynków zbytu na surowce wtórne pozyskiwane z selektywnej zbiórki i w instalacji komunalnej oraz znacznego wzrostu kosztów składowania i termicznej utylizacji odpadów.

Gminy i ich związki nie mogą z systemu gospodarowania odpadami finansować innych zadań, bowiem ustawodawca wymienia elementy składowe, na które jest przeznaczana opłata. Z opłat mieszkańców finansowane są przede wszystkim takie koszty jak: wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki na odpady, odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obsługa administracyjna systemu, edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Gminy za pobraną opłatę zobowiązane są do zapewnienia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych z nieruchomości
i przyjmowanie ich przez PSZOK.

Zmiana stawek opłat nie oznacza konieczności składania nowych deklaracji. Właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązującej od 01.01.2023 r. stanowiącej iloczyn nowej stawki opłaty oraz danych zawartych w dotychczasowych deklaracjach.
Opłaty za odpady należy uiszczać w wysokości podanej w otrzymanym zawiadomieniu. Terminy opłat przypadają co dwa miesiące, do 20-go dnia każdego drugiego miesiąca (20 lutego, 20 kwietnia, 20 czerwca, 20 sierpnia, 20 października, 20 grudnia). Opłaty należy wnosić na indywidualny nr konta przypisany do nieruchomości, wskazany w zawiadomieniu o opłacie.